TERMOELEKTRO

UPRAVA

Ilija Stjepanović

Predsjednik Uprave

TERMOELEKTRO

UPRAVA

Dragana Dragić

Direktor

Uroš Krivaćević

Savjetnik Uprave

Slađana Zgonjanin

Savjetnik predsjednika uprave za finansije i kontrolu
Izvršni direktori

UPRAVA

Aco Benović

izvršni direktor za tehničko-komercijalne poslove

Milijan Mirković

izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Miroslav Miškić

izvršni direktor za strategiju, razvoj i korporativne poslove

Rukovodioci

SEKTORA

Zoran Šiljegović

Rukovodilac tehničkog sektora

Milan Jović

Rukovodilac sektora za upravljanje kvalitetom

Aco Tomić

Rukovodilac komercijalnog sektora